Actievoorwaarden Black Friday actie

Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Black Friday actie’ hierna “actie”
2. Organisator van deze actie is Innovactory International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te, Bolderweg 2 1332 AT Almere ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57152020, hierna “organisator”.
3. Deze actie is kent een looptijd van 26 november 2021 00.00 uur tot en met 28 november 2021 23.59 uur. Hierna “actieduur”
4. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden en privacy beleid van Gaiyo van toepassing. Bij strijd tussen de actievoorwaarden en de algemene voorwaarde hebben de actievoorwaarden voorrang. De algemene voorwaarden van Gaiyo zijn te raadplegen onder https://gaiyo.com/juridische-informatie/
5. De op de communicatiemiddelen van de actie getoonde beelden, kunnen afwijken van de aan de winnende deelnemer uit te keren reistegoed van de actie. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Het reistegoed is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen/producten.

Deelname
7. Deelname vindt automatisch plaats voor alle deelnemers die een rit hebben geboekt via Gaiyo.
8. Iedere deelnemer kan maximaal één keer meedoen aan de actie.
9. De deelnemer ontvangt eenmalig €10 reistegoed cadeau. Dit reistegoed wordt maandag 29 november gestort. Mocht je minder dan €10 hebben besteed, dan krijg je het uitgegeven bedrag terug.
10. De actie geldt voor alle diensten die via Gaiyo te boeken zijn en in het bijzonder voor de volgende diensten: deelauto, deelfiets, deelscooter, parkeren en openbaar vervoer.
11. De actie geldt voor ritten die gemaakt zijn gedurende de looptijd van de actie.
12. De gegevens zullen door de organisator vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard. Er worden geen gegevens gedeeld met derde partijen.
13. Aan deelname aan deze actie zijn geen kosten verbonden.
14. Deelname aan deze actie is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, van haar reclamebureau, alsmede voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
15. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren of te diskwalificeren, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.
16. Indien het reistegoed om welke reden dan ook niet wordt uitgekeerd, blijft deze eigendom van de organisator.
Publiciteit
17. Indien een deelnemer op verzoek van de organisator meewerkt aan enige andere vorm van publiciteit, zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de deelnemer.
18. De deelnemer is niet gerechtigd tot enige vergoeding hoe ook genaamd en doet afstand van enige aanspraak in verband met publicatie en publiciteit zoals beschreven in deze voorwaarden. Alle eventuele publicatie- en publicitaire materialen (inclusief beeldmateriaal) zullen het volledig eigendom zijn c.q. worden van de organisator.

Vragen/klachten
19. De deelnemer aan deze actie kan binnen 10 dagen na 28 november 2021 uitsluitend schriftelijk reclameren omtrent een al dan niet toegekende reistegoed via e-mailadres support@gaiyo.com. Een daarna ontvangen reclamering wordt niet meer in behandeling genomen en de eventuele rechten van de betreffende deelnemer zijn dan vervallen. Deelnemers die tijdig schriftelijk hebben gereclameerd, ontvangen binnen dertig dagen na het indienen van hun klacht een schriftelijke gemotiveerde reactie.
Slotbepalingen
20. Over de actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.
21. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor storingen aan en/of fouten van het netwerk, internetsites, software en hardware en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van deelnamegegevens. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
22. De organisator is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site, in de flyers of in andere communicatie-uitingen. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
23. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of de door de organisator uit te keren c.q. uitgekeerde reistegoed of anderszins. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten.
24. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie geen doorgang te laten vinden, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
25. Niets met betrekking tot de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.
Heeft dit je vraag beantwoord? bedankt voor de feedback 69/5000 Er is een probleem opgetreden bij het verzenden van uw feedback. Probeer het later opnieuw.

Nog hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op